Web ekrany çyzmak: Semaltdan peýdaly maslahatlar

Häzirki wagtda maglumatlar iň möhüm baýlygyňyza öwrülip biler. Şeýle bolansoň, bäsdeşleriňiziň eline geçmegine ýol bermek hiç haçanam gowy zat däl. Şeýle-de bolsa, käwagt ekranyň döwülmegi sebäpli munuň öňüni almak kyn bolup biler. Bu web sahypalaryndan maglumatlary çykarmak üçin ençeme ýyl bäri ulanylýan usul.

Bu usul bir firma iki möhüm mesele döredýär. Ilki bilen, maglumatlar bahalary arzanlatmak we önümler barada maglumat almak arkaly bir işden artykmaçlyk gazanmak üçin ulanylyp bilner. Mundan başga-da, yzygiderli ýerine ýetirilse, bu usul web sahypasynyň işini peseldip biler.

Umuman, ekrany döwmek birnäçe on ýyl mundan ozal irki terminal emulýasiýa programmalary tarapyndan döredilen düşünje. Ilki bilen adamlar görmek üçin döredilen ekranlardan maglumat çykarýan programma usulydyr. Programma adam ýaly bolup, maglumatlary okaýar, gymmatly maglumatlary ýygnaýar we saklamak üçin gaýtadan işleýär.

Bu usul, esasanam web gözlegçileriniň oýlap tapylmagy bilen ýyllaryň dowamynda ep-esli ösdi. Elektron bölek satuw ekrany, mysal üçin bahalary deňeşdirmek web sahypalarynyň ösmegi bilen hasam ösdi. Bu web sahypalary, iň soňky bahalary, belli bir önüm ýa-da hyzmat üçin elýeterlilik maglumatlary almak üçin meşhur elektron böleklere wagtal-wagtal girýän programmalary ulanýar. Soňra bu maglumatlar maglumatlar bazasynda saklanýar we elektron bölek satuw landşaftyna deňeşdirme syn bermek üçin ulanylýar.

Bäsdeşlik ekrany döwmek, islenilmeýän traffigiň başga bir mysaly bolany üçin firmanyň IT ulgamlaryna dürli ýaramaz täsirleri ýetirýär. Soňky gözlegler, ähli traffigiň azyndan 61% -iniň botlardan emele gelýändigini subut etdi. Bu botlar hakyky müşderiler üçin gijä galmagyň tizliginiň ýokarlanmagyna sebäp bolup biljek hakyky web ulanyjylary üçin niýetlenen möhüm çeşmeleri we geçirijilik giňligini sarp edýär.

Ekrany döwmek uzak wagt bäri dowam edýär. Şeýle-de bolsa, soňky döwürde bu hereketiň pidalary reaksiýa bildirip başladylar. Käbirleri adalatsyz iş tejribesini we awtorlyk hukugynyň bozulandygyny öňe sürýärler, tersine, gyrýan firmalar maglumat azatlygyny talap edip özlerini goraýarlar.

Web sahypasynyň eýeleriniň köpüsi, web sahypalarynda agressiw döwmegi gadagan edýän ulanyş syýasatlaryny ýazýarlar. Gynansagam, bu syýasatlary durmuşa geçirip bilmeýärler, şonuň üçin bu mesele ýakyn wagtda aradan aýrylmajak ýaly.

Birnäçe ýyl ozal, eBay gowy gyryjylara maglumatyňyza girmäge mümkinçilik berýän API hödürledi. Şeýle-de bolsa, bäsdeşlik artykmaçlygy üçin ulanyljak maglumatlaryň zyýanly ýygnalmagyny bes etmeýär. Onlyeke-täk hakyky goragy, web sahypaňyza adam däl girýänleri bloklap biljek tehnologiýany ulanmak arkaly alyp bolýar. Bu, hakyky ulanyjylara gözlegçileriň zeper ýetmeginiň öňüni almak bilen web sahypaňyza girmäge mümkinçilik berýär.

Ekranyň döwülmegine garşy göreşmegiň beýleki täsirli usullary, IP abraýy intellekti, bozulan IP çeşmesini kesgitlemek, haýyş-jogap häsiýetini seljermek, howpuň hakyky derejesini bahalandyrmak we geo-ýerleşiş ýerine ýetirişi ýaly usullary ulanmakdyr.

mass gmail